Activiteiten en dienstverlening

Activiteiten

  • MVW is gesprekspartner en − waar mogelijk − beïnvloeder in nationale politieke en ambtelijke gremia, in overleggen met stakeholders en ketenpartners, en werkt in internationaal en in EU-verband samen met STM, FEP, IPA en FIPP.
  • MVW zorgt voor belangenbehartiging via bestuursparticipatie in organisaties die aanpalende taken en diensten uitvoeren voor MVW-leden, zoals de stichtingen op het terrein van collectief (repro)rechtenbeheer, inning en uitkering, in de Stichting Aandelen CB Logistics, Coöperatie Boekenuitgeversgroep en de Werkgeversvereniging Uitgevrijbedrijf.
  • MVW is lid van de Mediafederatie en zorgt voor een adequate inbedding van MVW-belangen binnen de activiteiten en lobby-inspanningen van de Mediafederatie en VNO-NCW en vertaalt federatief beleid waar nodig naar beleid en belangen voor de eigen MVW-sectoren. Door rechtstreekse vertegenwoordiging in het bestuur, de ALV en het MT van de Mediafederatie biedt de federatiestructuur een doelmatig raamwerk voor versterking en efficiency van de lobby en belangen van MVW-leden binnen en via de Mediafederatie.
  • MVW organiseert de tweejaarlijkse MVW Nieuwjaarsbijeenkomst, een ontmoetingsplaats voor directies en medewerkers bij MVW-lidbedrijven. Ook wordt dan de LOFonderscheiding voor Vakinformatie uitgereikt in samenwerking met de Stichting Lucas-Ooms Fonds.

Dienstverlening

  • MVW beschouwt het up-to-date houden van kennis en vaardigheden als een cruciale factor voor de continuïteit in de lidbedrijven. Daarom besteedt MVW naar rato van de contributiebijdrage, de opbrengsten van en bestemmingsreserve voortvloeiend uit het Fonds Werkgeversbijdragen aan de subsidiëring van deelname van medewerkers in de lidbedrijven aan het programma van de Mediafederatie Academy. De Mediafederatie Academy organiseert specifiek voor de brede uitgeefsector bijeenkomsten die gericht zijn op relevante nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast biedt zij bij- en nascholing op het terrein van auteursrecht, privacy en sociaal beleid en HRM.
  • MVW informeert zijn leden over relevante ontwikkelingen binnen en buiten de branche − nationaal en internationaal.
  • MVW organiseert incidenteel sectorspecifieke werkgroepen, kennis- en netwerkbijeenkomsten.
  • MVW verbindt leden via een gids- en onderlinge netwerkfunctie.
  • MVW voorziet zijn leden van praktische documenten, zoals modelcontracten en checklists.
  • MVW voorziet zijn leden waar mogelijk van individueel branchespecifiek advies.