Wet Open Overheid

De Wet Open Overheid (WOO) moet ervoor zorgen dat overheden documenten actiever openbaar maken en transparanter worden voor burgers, o.a. door de opstelling van een register van beschikbare documenten. Behandeling in de Tweede Kamer zal naar verwachting in de tweede helft van 2018 plaatsvinden.

MVW maakt zich zorgen over de reikwijdte van de WOO. Onder invloed van de technische mogelijkheden tot ontsluiting van informatie bestaat er een risico dat overheden ook auteursrechtelijk beschermd werk tot hun domein rekenen. Ook gemeentelijke overheden en ZBO’s e.d. begeven zich soms op het uitgeefpad met gebruikmaking van beschermde uitgeverscontent. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan educatieve werken, medische of juridische publicaties. Ook wordt er in Den Haag in dit kader veel verwacht van het Open Science/Open Access programma. MVW voert hierover gesprekken met de ministeries EZ en BiZa aan de hand van een informatiesheet.

In dit verband onderstreept MVW dat:

  • MVW-uitgeefondernemers een essentiële bijdrage leveren aan de kwaliteit van wetenschap, innovatie en economische groei;
  • uitgevers sinds decennia investeren in goed functionerende efficiënte informatieketens;
  • er duidelijke doelen, spelregels, afbakening, toetsings- en handhavingscriteria moeten worden opgesteld m.b.t. overheidspublicaties;
  • overheidssubsidies een marktverstorend, al dan niet commercieel informatieaanbod van not for profit organisaties in de hand werken;
  • aanbestedingsregels zeer complex zijn;
  • het onwenselijk is dat iedere marktverstoring van overheden door uitgevers achteraf en individueel moet worden belobbyd via steeds weer andere loketten;
  • er een zeker, eerlijk en duurzaam speelveld ‘key’ is voor innovatie door mediaondernemers;
  • overheden ervoor moeten waken de doelmatigheid van de private sector te ondermijnen, en desinvestering van kennis, kunde, kapitaal en werkgelegenheid moet worden voorkomen.