Voordelen voor leden

 • MVW is lid van de Mediafederatie. De Mediafederatie verzorgt lobby en belangenbehartiging voor alle Nederlandse uitgevers op vier thema’s: auteursrecht en collectieve rechten, digitalisering en innovatie, big data en privacy, sociaal beleid en HR
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond (Europese) wet- en regelgeving
 • Belangenbehartiging binnen diverse overlegsituaties en besturen van instanties (VNO-NCW-MKB; St. Papier & Karton; repro-instellingen e.d.)
 • Gecertificeerde digitale personeelsrisicoanalyse arbeidsomstandigheden (Rl&E)
 • Cao-onderhandelingen voor de sector (via de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf – WU)
 • Gratis eerstelijns advies op het terrein van digitalisering, innovatie, auteursrecht, privacy, HR (incl. personeelszaken)
 • Kostprijstarief eenvoudig maatwerk bij de St. Juridische Dienstverlening van de Mediafederatie (ca. € 160,- per uur)
 • Auditing van o.a. uw (auteurs- en freelance)contracten
 • Exclusieve ledentoegang tot het archief van de Mediafederatie met veel dossiers, voorbeeldcontracten freelancers (overeengekomen en goedgekeurd door fiscus en Autoriteit Consument en Markt), model auteurscontracten e.d.
 • Altijd op tijd op de hoogte van actuele, relevante en passende informatie over en antwoorden op maatschappelijk-economi sche en politieke ontwikkelingen die uw bedrijfsvoering kunnen raken
 • MVW/de Mediafederatie lobbyt (mede) in Den Haag en evt. in Brussel op alle terreinen die voor professionele & wetenschappelijke informatie relevant zijn, zoals btw, auteursrecht, Wet op de vaste boekenprijs, Open Science, Wet Markt en Overheid, reprogelden
 • Contract met BREIN om illegale downloads van e-books op te sporen
 • Nieuws- en adviesbrieven voor u en uw medewerkers
 • Checklist lezersmarktonderzoek
 • Belangenbehartiging voor het creëren van een gezond ondernemersklimaat voor aanbieders van professionele & wetenschappelijke informatie
 • Netwerk met stakeholders in het vakinformatieve en wetenschappelijke mediavak en het hoger onderwijs, hbo & wo (IAB, DDMA, OCW, RC, RvJ, St. Reprorecht, PRO Mandaat etc.)
 • In 2018 gratis deelname van uw medewerkers aan bijeenkomsten van de Mediafederatie Academy; MVW financiert deze deelname uit zijn Reserve Werkgeversbijdragen; jaarlijks wordt deze bestemming opnieuw tegen het licht gehouden door het MVW-bestuur en de ALV
 • CB-dividenduitkeringen voor boekenuitgevers die handel drijven via CB
 • Aansluiting bij Forum Hoger Onderwijs (uitgeversnetwerk)